اماتور ایتالیایی

حرکت تند و سریع خاموش "اماتور ایتالیایی"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصویری

من عاشق جلق زدن وجود دارد: